بر اساس تحقيقات جديد دانشمندان علومروانشناسي داشتن روابط با خويشان و دوستان مي تواند به زنان مسن كمك كند كه بيشتر عمر كنند و در اين بين ازدواج مهمترين روش براي افزايش طول عمر است .به گزارش پايگاه نيزو وايز در اينترنت‚ مطالعه برروي تعدادي از زنان 65 ساله ومسن تر نشان داد كساني كه روابط اجتماعي وسيع تري دارند و به دفعات بيشتر در تماس دوستانه هستندخطر مرگ كمتر از ديگران است . دكتر توماس راتليچ استاد دانشگه پيتر زبورگ و همكارانش در اين مطالعه در يافتند كه در اين بين ازدواج براي زنان مسن بدون شوهر عاملي مهم براي جلوگيري از مرگ زود رس است .محققان ميگويند حتي در شرايطي كه بيماريهايي مانند ديابت و افزايش وزن و فشار خون بالا بيمار راتهديدبه مرگ ميكند داشتن روابط وسيع اجتماعي در پيشگيري از مرگ زود هنگام نقش بسزايي دارد.