اولين عمل پيوند زبان در جهان توسط جراحان اتريشي با موفقيت بر روي يك بيمار مبتلا به سرطان زبان انجام شد به گزارش خبرگزاري فرانسه از وين اين عمل جراحي 14 ساعته در بيمارستان عمومي وين انجام شد و وضعيت عمومي بيمار كه 42 ساله است خوب گزارش شده است . هيچ مشكل غير منتظره اي در اين عمل جراحي بروز نكرده است و پزشكان نسبت به عدم بروز عوارض جانبي خوشبين هستند.