جراحان انگليسي‎ نخستين عمل‎ باي‎ پس‎ قلب‎ را بدون‎‎ بي‎‎‎ هوشي روي‎ بيماران قلبي در اين‎ كشور انجام‎ دادند. به‎‎‎‎‎ نوشته شماره روز پنجشنبه روزنامه ايندي‎‎ پندنت‎, اين‎ جراحي‎‎ ها روي بيمارانـي انجام‎‎ گرفت‎ كه‎ هنگام عمل‎ حرف‎ مي‎ زدند. در اين‎ روش‎ با تزريق‎ نخاعـي‎ در پشـت‎ بيمار بدن‎ بي‎‎‎ حس‎ مي شود اما موجب‎ بيهوشـي نمي‎ شود. اين‎ روش‎ گامي‎ مهم‎ براي‎‎‎اجراي عمل‎ باي پاس‎ روي‎‎افرادي است‎‎ كه‎ ممكن‎است وضع‎ جسماني‎ آنها به‎‎‎ گونهاي‎ نباشد كه بتوانند بي‎‎ هوشي عمومي‎ را تحمل‎ كنند. به‎‎ گفته پزشكان‎‎‎, دراين نوع عمل‎ زمان بهبود سريع‎ تر است‎..