وابستگي به اينترنت يك وابستگي واقعي همانند اعتياد به مواد مخدر و وابستگي هاي ديگر است. اگر چه اين نوع وابستگي مشكلات جسمي اعتيادهاي شيميايي را ندارد، اما مشكلات اجتماعي برخاسته از آن شانه به شانه اعتيادهاي ديگر مي سايد. از دست دادن كنترل بر روي رفتار، علايم ناخوشايند ناشي از ترك عطش و ولع براي كار با اينترنت، گوشه گيري اجتماعي و افت تحصيلي برخي پيامدهاي اين وابستگي هستند.