محققان‌ مي‌گويند از دست‌ دادن‌ دندان‌ به‌ سبب‌ بيماري‌ لثه‌ مي‌تواند نشانه‌يي‌ از ناراحتي‌ قلبي‌ عروقي‌ در افراد باشد و پيش‌ از ظهور هر نشانه‌ ديگر مي‌توان‌ بيماري‌ قلبي‌ را از اين‌ طريق‌ مورد شناسايي‌ قرار داد. دانشمندان‌ امريكايي‌ بر اين‌ عقيده‌اند كه‌ از دست‌ دادن‌ دندان‌ مي‌تواند با نوعي‌ بيماري‌ موسوم‌ به‌ تصلب‌ شريان‌ در ارتباط‌ باشد و اين‌ بيماري‌ قلبي‌ عروقي‌ را در آزمايشات‌ باليني‌ بسختي‌ مي‌توان‌ شناسايي‌ كرد. اين‌ نتايج‌ از بررسي‌ 700 مرد و زن‌ 55 ساله‌ يا مسن‌تر حاصل‌ آمده‌ است‌.