بيشتر كودكان مبتلا به شب ادراري با ناراحتي تنفسي ناشي از تورم لوزه يا گرفتگي بيني و عمدتا باريك بودن مجراي دهان رو برو هستند . بر اين اساس محققان ازار ساده اي ابداع كرده اند كه با بازدهي بالايي مشكل اين قبيل كودكان را حل مي كند . قرار دادن اين دستگاه در دهان كودكان موجب عريض تر شدن كام دهان آنان مي شود و در فاصله يك ماه مشكل اين كودكان حل مي شود