واشنگتن‎‎ ـ مصرف‎ چاي‎ سياه‎ ميزان كلـستـرول‎ اضافي‎‎ خون‎ و خطر ابتلا به‎ حمـلات‎ قـلبـي را كاهش‎ مي‎دهد. . به‎‎‎ گزارش‎ پايگاه اطلاع رساني‎ رويترز, بـه گفته‎ محققان‎ علوم‎ پزشكي‎ آمريكا, تحقيقـات‎ روي‎‎‎ افرادي كه‎‎‎ 3هفته پياپي‎ چاي سياه مصرف‎ كردند نشان‎داد, از 7تا 11درصد از كلسترول‎ اضافي‎ درخون‎‎ اين افراد كاهش‎ پيدا كرد. محققان‎ احتمال‎ مي‎دهند مواد موجود در چـاي‎ سبب‎ مي‎شود فعاليت‎ كلسترول‎ در بدن‎ تنظيم‎ و ميزان‎ اضافي‎ كلسترول‎ دفع‎ شود. محققان‎ علوم‎‎ پزشكي‎ آمريكا, اعلام كـردنـد: مصرف‎ چاي‎ سياه‎‎ هيچگونه تاثير نامطلوبي‎ بر ميزان‎‎‎ كلسترول‎ خوب‎ بدن ندارد و به‎ هـميـن علت‎ مصرف‎ چاي‎ مي‎تواند با تنظيم‎ كلـستـرول‎ بد خون‎‎ احتمال‎ حملـه‎ قـلبـي‎ در انسـان را كاهش‎ دهد.