يكي از مهمترين نگراني هاي والدين در فصل زمستان احتمال سرماخوردگي بچه ها است. اغلب توي خودروها و يا مكانهاي سربسته خيلي گرم هم مي بينيم كه كوچولوهاي زبان بسته را با چند لا يه لباس هاي پشمي و حتي پتو، شال و ... پوشانده اند. در حالي كه مي دانيم اين كار باعث كاهش مقاومت دفاعي بدن و بالعكس افزايش امكان ابتلا به سرماخورگي مي شود. بهترين كار اين است كه پوشش بچه ها در حد معقول بوده و حتي در شرايط مناسب اجازه بدهيم بدن آنها قدري سرماي طبيعي را لمس كرده و به آن عادت كند. البته واقعيت موضوع را بخواهيد ما عكس زيبايي داشتيم كه مي خواستيم به يك بهانه اي آن را چاپ كنيم.