وزير بهداشت‎ درمان و آموزش‎ پزشكي‎ گفت‎: ايران‎ در رشته‎‎ چشم‎ پزشكي‎ در منـطقـه خاورميانه‎ كارآمدترين‎‎ و موفق‎ ترين كشور و در جراحي‎ پيوند قرنيه‎‎ در رتبه اول‎ است‎. به‎ گزارش‎ واحد مركـزي‎ خبـر, مـسعـود پزشكيان‎‎ گفت‎‎: امروز سخت ترين جراحي‎ هاي‎ چشم‎‎ در اقصي‎ نقاط ايران‎‎ را متخصصان چشم پزشكي‎‎‎ ايراني انجام‎ مي دهند.