نتايج آخرين بررسي هاي دانشمندان بيانگر آن است كه با توجه به شيوع روز افزون چاقي در سنين جواني فراواني ابتلا به بيماري ديابت و در نتيجه بيماريهاي قلبي ـ عروقي در افراد جوان طي سالهاي اخير به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است در تازه ترين نشريه مراقبت ديابت آمده است كه افرادي كه پيش از سن 45سالگي به بيماري ديابت نوع دو يا ديابت بالغين دچار ميشوند 14بار بيش از ديگران در معرض خطر ابتلا به حمله قلبي و 30بار بيش از سايرين در معرض خطر ابتلا به سكته مغزي قرار دارند.