بر اساس نتايج حاصل از تحقيقات جديد ‚ بچه داري زنان را با هوشتر و آنان را در برابر برخي از بيماريهاي رواني در آينده محافظت مي كند . دانشمندان دريافتند كه مادر بودن مي تواند آغاز گر تغييرات مثبتي در مغز زنان شود ‚ تحقيقات نشان مي دهد زناني كه دو بار يا بيشتر زايمان داشته اند از همتايان بدون فرزند خود مهارت بيشتري دارند و تستهاي حافظه را بهتر پاسخ مي دهند . بنابراين اظهار كارشناسان ‚ تغييرات مغزي حاصل از فرزند داري ممكن است احتمال پيشرفت بيماريهايي نظير آلزايمر را نيز در مادران كاهش دهد.۱-۸۲۰۸۱۷