دانشمندان دانشگاه الدن بورگ ادعا ي دانش اموزان را مبني بر اينكه موسيقي نه تنها در انجام تكاليف مدرسه اختلاي ايجاد نمي كند بلكه بالعكس اثر مطلوبي بر فعاليت آنها دارد تحقيقات جديد نشان داده است سر و صداي ناشي از صحبت كردن و آواز خواندن افراد و حتي بيان كلمات متقاطع و كوتاه نيز بهره هوشي شخص آسيب وارد كند . و باعث ضعف دانش آموزان در موقع خواندن ‚ نوشتن انجام عمليات رياضي مي شود . . بنابراين در مكاني كه دانش آموز درس مي خواند بايد سكوت و آرامش برقرار باشد ‚ به گفته پروفسور آگوست متخصص شنوايي سنجي ‚ هيچ گاه فرد به سرو صداي اطراف خود عادت نمي كند . در كلاسهايي كه فرش و پرده وجود ندارد و صندلي هاي آن چوبي و فلزي است و در آنها از پارچه استفاده نشده ‚ صدا مدت زمان بيشتري مي ماند ‚ از اين رو كلاس پر از صداي سرفه ‚ پچ و پچ خش خش كاغذ ‚ برخورد مداد با صندلي است و معلم براي اينكه صداها را تحت الشعاع قرار دهد با صداي بلند صحبت مي كند كه براي دانش آموزان نامطلوب است .