تهران‎‎‎ ـ تحقيقات‎ نشان مي‎ دهد, روزه‎ گرفتن , ميزان‎‎‎ قند و چربي‎ خون بيماران مــبتــلا بـه‎ ديابت‎ را كاهش‎ ميدهد . محققان‎ دانشگاه‎ علـوم‎ پزشكي‎ اراك‎ با مطالعه‎‎ رو282 ي‎‎ فرد مبتلا بــه بــيمــاري ديابت‎ و چربي‎‎ خون‎ در گروه‎ سنـي 30 تـا 50 سال‎ كه‎‎‎ به صـورت‎ متـوالي‎ 23 روز روزه دار بوده‎‎ اند , دريـافـتنـد پـس‎ از روزه داري‎ ميزان‎‎‎ چربي‎ خون و قند ايـن افـراد كـاهـش‎ يافته‎ است‎. بر اساس‎ اين‎‎ تحقيقات‎ فقط گرفتن روزه‎ براي‎ بيماران‎‎ ديابتي‎ كـه‎ از انســـوليــن استفاده‎ مي‎ كنند , مضر است‎ .