پژوهشگران مي گويند اتفاقاتي كه طي يك روز پر مشغله رخ مي دهد اما برخي از افراد قادر نيستند آنها را به ياد بياورند ‚ مي تواند به دنبال يك خواب راحت و عميق در طول يك شب يك بار ديگر احيا شود . در پي تازه ترين تحقيقات ‚ محققان دانشگاه شيكاگو از داوطلبان خواستند كلمات ساده را به ياد بياورند . بسياري از افراد مورد مطالعه گفتند حافظه آنها در ساعات پاياني روز آنها را ياري نمي كند ‚ اما كساني كه شب را به خوبي خوابيده بودند صبح روز بعد حافظه بهتري داشتند . وقتي ابتدا از مغز خواسته مي شود چيزي را به ياد آورد ‚ خاطره مربوط در يك وضعيت ناپايدار قرار دارد . به اين معني كه امكان از ميان رفتن آن وجود دارد . اما مغز بتدريج خاطراتي را كه مهم تلقي مي شود ‚ تقويت و وارد وضعيت پايدار ميكند . ولي با اين حال ممكن است يك خاطره پايدار بار ديگر وارد مرحله ناپايدار شود . دكتر نيل مارگولياش مي گويد خواب خاطرات را تقويت مي كند و از آنها در برابر اختلالات محافظت مي كند . و همچنين آنها را احيا و باز يابي مي كند . كريم نادر – از دانشكده فيزيولوژي مي گويد خواب به برخي خاطرات كمك مي كند به شكل رسيده و نهايي برسد .