نخستين تحليل ژنتيكي دستگاه گوارش انساني نشان مي دهد كه اين دستگاه ميزبان 1200 نوع مختلف ويروس است كه بيش از نيمي از آنها هنوز براي علم و دانشمندان ناشناخته اند اغلب اين ويروسها ضرري براي دستگاه گوارش ندارند و منجر به دل درد نمي شوند ‚آنها اغلب باكتري خوار هستند ‚ نمونه هايي كه در دستگاه گوارش انسان وجود دارد جزو بزرگترين شكارچيان باكتري روي زمين هستند . بيش از 500 نوع باكتري در روده هاي ما به هضم غذا مشغولند و با فعاليت منظم خود سلامت شكم را تامين مي كنند ‚ اما اين ويروسها ممكن است تعادل ميان اين باكتريها را به هم بزنند . محققان از تحليل ژنتيكي مدفوع ‚ به عنوان بهترين وسيله براي فهميدن اوضاع درون دستگاه گوارش ياد مي كنند .و اين تحليل پرده از خيل عظيم موجودات ذره بيني داخل شكم انسان برداشت .