مديركل بهزيستي استان سمنان فقر فرهنگي، كمبود روابط عاطفي، گسستن پيوند خانواده، فشار اقتصادي، آسيبهاي اجتماعي، اختلافات خانوادگي و تضاد فرهنگي و فكري و تورم و بيكاري را در افزايش كودك‌آزاري مؤثر دانست. دكتر محمدعلي طاهري در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران افزود: دولت بايد با تأمين امكانات آموزشي، فرهنگي و اجتماعي خانواده‌ها و با آگاه‌سازي و فرهنگ‌سازي از بروز چنين ناهنجاريهايي جلوگيري كند. وي پيشگيري را مهمترين عامل برون‌رفت از اين مشكل دانست و اظهار داشت: اقدامات مستقيم مداخله‌ا‌ي، حمايتي، درمان و آموزش مهارت زندگي در كاهش كودك‌آزادي مفيد هستند