كودكان خصوصاً نوزادان با تحريك موضعي اطراف لب بطور طبيعي كودك شروع به مك زدن مي‌كند. اين دليل بر گرسنگي كودك نيست بلكه اين رفلكس طبيعي نوزاد است و به مرور زمان اين رفلكس از بين مي‌رود. بنابراين به صرف دهان باز كردن كودك يا مك زدن كودك نبايد بلافاصله شير دادن شروع شود! كودكان به واسطه همين رفلكس و يا بعد از ازبين رفتن آن علاقه دارند كه اشياء و يا حتي دست خود و يا لباس خود را به دهان ببرند. بايد دقت شود كه دست‌هاي كودك مرتب شسته شود و تميز باشد و از دسترس قرار دادن اشياء خطرناك، اسباب بازيهاي برنده و نوك تيز و يا اشياء آلوده بايد جداً خوداري شود. از طرفي كودك بعلت عدم تكامل عصبي موقعيت و فضائي اشياء را درك نمي‌كنند و ممكن است به اعضاي بدن خود آسيب برساند.