همه كودكان وقتي شروع به حرف زدن مي كنند بسياري از حروف و هجاها را درست ادا نمي كنند و هستند كودكاني كه در سالهاي بعد حتي در دوران دبستان اين مشكل را دارند .محققان معتقدند كه اين مشكل شنيداري است كه منجربه بروز يك مشكل تكلمي مي شود .يك برنامه راياته اي ساده كه به كودكان فرق گذاشتن بين اصوات را ياد مي دهد مي تواند به طور چشمگيري مهارتهاي شنيداري آنها را افزايش دهد .توليد كننده هاي اين بازي ادعا ميكنند كه كودكان با كمك اين بازي طي چند هفته مي توانند معادل دو سال پيشرفت كنند.- ديويد مور –از دانشگاه آكسفورد اين بازي را كه –پديده – ناميده ميشود براي كمك به كودكاني كه مشكل تكلمي دارند ابداع كرده ولي اعتقاد دارد براي همه كودكان مفيد است . . در اين بازي كودك بايد دو هجاي مختاف مانند (ي)سيب و (ي) در سيل را از هم تشخيص دهد يك هجا براي كودك پخش ميشود و از او خواسته ميشود تا از ميان چند هجاي متفاوت كه پخش ميشود آن هجايي را كه با اولي مطابقت دارد انتخاب كند . . همچنان كه بازي ادامه مي يابد هجاها شباهت بيشتري به هم پيدا مي كنند و تمايز بين آنها مشكل تر مي شود در ازاي 44 هجاي زبان انگليسي مي توان هزار زوج كلمه از كودك پرسيد اما در اين بازي تنها 22 زوج كلمه پرسيده مي شود .–مور – ميگويد من اعتقاد دارم كه اين نرم افزار مي تواند يك تحول عظيم در آموزش پديد آورد ممكن است در آينده اين آرزوي كودكان كه همه كارهاي خود را بوسيله رايانه تحقق يابد .