پژوهشگران اعلام کرده اند کودکاني که از پدران مسن تر متولد مي شوند، احتمال بيشتري دارد که به يک اختلال نادر در بافت استخواني مبتلا باشند. اين نکته مشخص شده است که هر چقدر مردان مسن تر مي شوند، احتمال جهش در کدهاي ژنتيكي سلول هاي اسپرم آنها افزايش مي يابد و اين مساله احتمال انتقال يک اختلال ژنتيكي را به کودک بيشتر مي کند. کودکاي که مبتلا به اين اختلال، به نام "سندرم آپرت" هستند، با جمجمه هاي تغيير شکل يافته متولد مي شوند و اغلب انگشتان دست و پاي آنها به هم چسبيده است.