بنا بر گزارشات موي سر خانم جورجيا بسرانك در سال ۱۹۸۷ حدودا ۳ متر طول داشت!