خانمي از آمريكا كه ساكن ارلاندو ي فلوريدا است ريشي به طول ۲۵ سانت دارد!