كوچكترين قرآن كريم در موزه كانپور در ايالت انارپرادش هند نگهداري ميشود . اين قرآن ۲ سانت طول ۵/۱ سانت عرض و ۵۷۱ صفحه دارد و قدمت آن به ۵۰۰ سال قبل ميرسد.