ديوار چين طولاني ترين ديوار است كه ۶۰۰۰ كيلومتر طول دارد.