مي گويند در كشور آلمان يك فرقه وحشي آدمخوار وجود دارد. اين سخن را دادستان يكي از ايالات اين كشور اعلام كرده است كه اعضاي اين فرقه علاقه مند به خوردن گوشت كودكان هستند. قرار است مقامهاي قضايي آلمان اين فرقه را دستگير كنند.