درازترين مار شناخته شده پاتون نام دارد طول اين مار گاهي به ۱۸ متر ميرسد.