خفاش خون آشام اگرچه با اسلاف باستاني اش (دراكولا) هم نام است، اما قاتل انسان به شمار نمي رود! اين جانور بدون سروصدا خود را به قرباني اش كه معمولاً حيوانات وحشي يا خانگي هستند، مي چسباند و با نيش برنده اش كه بي شباهت به چاقو نيست، برشي كم عمق ايجاد مي كند و سپس خوني را كه از محل بريدگي بيرون مي زند با زبان مي ليسد. در بزاق دهان اين حيوان ماده اي شيميايي وجود دارد كه تا رفع عطش جانور مانع انعقاد خون مي شود. براي اشباع اين جانور تقريباً سي سانتي متر مكعب خون لازم است. انسان نيز گاهي مورد حمله خون آشام قرار مي گيرد، في المثل هنگامي كه با بدن لخت در خواب باشد. اما تاكنون هيچ انسان سالمي در اثر نيش خون آشام جان خود را از دست نداده است. تنها مواردي كه به مرگ منجر شده در مورد كساني بوده است كه مبتلا به بيماري هاري بوده اند. خفاش ها چگونه آموخته اند كه جز خون چيزي نخورند؟ پاسخ اين سؤال را كسي به درستي نمي داند ولي مي توان گفت كه ساختمان بدني آنها كاملاً اختصاصي است. كليه هاي جانور از كارآيي فوق العاده اي برخوردار است و جانور نمي تواند براي تغذيه چيزي همتاي خون بيابد!