كوچكترين خودروي كنترل راديويي جهان به طول 25 ميلي متر . اين خودرو در كتاب ركوردهاي جهان كه با ويرايش جديد بتازگي منتشر شده ثبت شده است .