برادران دوقلوي از سر بهم چسبيده مصر? روز شنبه 11 اكتبر تحت يك عمل جراحي پرخطر به منظور جداسازي آنها به دست جراحان آمريكايي قرار مي گيرند.
محمد و احمد ابراهيم، براداران دو قلو، داراي دو مغز جدا هستند ولي يك رگ مهم به مغز هر دوي آنها خون مي رساند و پزشكان كلينيكي در تگزاس آمريكا كه قرار است آنها در آنجا تحت عمل قرار گيرند، مي گويند اين عمل جراحي طولاني ممكن است به مرگ آنها منجر شود.
در سه سال گذشته پنج عمل روي دو قلوهاي بهم چسبيده در جهان انجام شده ?ه در سه مورد آن دوقلوها زنده مانده اند.