صدام حسين چهاربار ازدواج كرده كه مشخصات همسران وي عبارت است از.
۱- ساجده خيرالله طلفاح دختر دائي و مادر ۵ فرزند صدام.
۲-سميره شاهبندر دندانپزشك زيبايي كه صدام عاشق اوشد و شوهرش را مجبور ساخت تا اورا طلاق دهد.
۳- نضال رقاصه هتلي كه صدام مدتها با او رابطه داشت و بالاخره با او ازدواج كرد.
۴-ايمان ملاحويش فرزند وزير صنايع نظامي عراق . قابل ذكر است كه صدام درسن ۶۴ سالگي با اين دختر ۲۳ ساله ازدواج كرد.