يوكيچي چوگانجي، مرد ژاپني كه تصور مي شود سالخورده ترين مرد جهان بود در سن ۱۱۴ سالگي در گذشته است.چوگانجي هر روز شير مي نوشيد و آدمي خوشبين بود .