هزاران جمجمه , يادآور فاجعه قتل عام در كشور آفريقايي رواندا , در محوطه شهر « انتراما » به نمايش گذاشته شده است . در جريان قتل عام وحشتناك سال 1373 در كشور كوچك و 8 ميليون نفري رواندا , دو قوم رقيب به جان هم افتادند كه در نتيجه آن 800 هزار نفر يعني يك دهم جمعيت اين كشور كشته شدند. قربانيان عمدتا با سلاحهايي شبيه شمشير به قتل رسيدند