رهبر يك فرقه بودايي در كامبوج 60سال است به حمام نرفته است . فرانس پرس گرازش داد كامپوچيا روث پيشواي 81 ساله پس از انكه نامه اي توهين آميز به پادشاه كامبوج نوشت از سوي پليس بازداشت شد اما هنگام دستگيري پليس تصميم گرفت او را به زندان نبرد بلكه او را در خانه تحت مراقبت قرار دهد چرا كه او بسيار بو مي داده و به گفته اطرافيان 60 سال است حمام نرفته . او كه در نامه اي توهين آميز به پادشاه گفته بود نبايد با ويتنام به دليل اختلافات مرزي جنگ و دعوا كنند با كلمات اهانت آميز به پادشاه توهين كرد كه وزير كشور در جواب نامه او گفت مردي كه شصت سال خودش را نشسته لياقت امر و نهي به پادشاه را ندارد كامپوچيا روث كه گفته مي شود روي 306 قله به راز و نياز پرداخته معتقد است بودا به او دستور داده تا آب بر پوست خود نكشد چرا كه اگر آب بر پوستش بخورد به دليل وجود فلزات گوناگون بدن او قفل مي شود . گفتني است بسياري از مردم به پير مرد عقيده داشته و براي ياد گرفتن اسرار بودا نزد وي مي رفته اند .