زيردريايي كوچك و تحقيقاتي « اوراشيما » كه توسط دانشمندان ژاپني براي مطالعه در اعماق اقيانوس ساخته شده است پس از انجام ماموريت آزمايشي از آب بيرون كشيده مي شود. اين زيردريايي , نخستين وسيله ساخت بشر مي باشد كه تا عمق 3,5 كيلومتري قادر به نفوذ است و به دوربين هاي ديجيتالي و بازوهايي براي نمونه برداري از جانداران مجهز مي باشد. انتظار مي رود اين زيردريايي رازهاي اعماق اقيانوس ها را آشكار سازد.