بزرگترين گاوصندوق بانك بزرگترين گاوصندوق بانك متعلق به بانك چيس مانهاتان در نيويورك است كه در ماه مه 1961 ساخته شد. اندازهٌ آن 106/7 * 30/4 * 2/4 متر است و 879 تن وزن دارد. اين گاوصندوق عظيم داراي 6 در است كه با وجود اين كه وزن هر در از 40 تن بيشتر است ولي با فشار يك انگشت مي توان آن را بست.