سنگين ترين تخم مرغ را مرغي از نژاد لگهورن در 25 فوريه 1956 در ايالت نيوجرسي تخم دوزرده و دوپوسته اي به وزن 454 گرم گذاشت كه سنگين ترين تخم مرغي است كه تاكنون گزارش شده است.