در فرخ شهر چهار محال و بختياري بزغاله عجيب الخلقه اي متولد شد. اين حيوان كوچك شبيه خرگوش است و دو چشم او به صورت يك چشم بزرگ در قسمت پيشاني اش خودنمايي مي كند. اين بزغاله بيني ندارد و تنها از راه دهان خود نفس ميكشد.