تخمهاي نورس قور باغه مي تواند سلولهاي انسانهاي بالغ را جوان كند . مولكولهايي در هسته سلولهاي جانداران دو زيست وجود دارند كه مي توانند DNA سلولهاي بالغ را به حالتي انعطاف پذير ‚ مشابه سلو لهاي بنيادي كه در جنين سلولهاياختصاصي بدن را توليد مي كنند ‚ ترغيب كند . دانشمندان اميد وارند بزودي عامل اصلي اين فرايند را جدا كنند تا هم سلو لهاي معمولي بدن را ( مانند پوست و خون ) جوانتر كرده عمر انسان را بيشتر كنند و هم سلولهاي بنيادي اي بوجود آورند كه بافتهاي آسيب ديده از بيماري هايي مانند پار كينسون را جايگزين كنند . اما هنوز احتمال خطر وجود دارد ممكن است بعضي از ژنها در حالت بالغ خود باقي بمانند سلولها را به تقسيم شدن ترغيب كنند و سرطان بوجود بيايد .