در يك اتفاق بي سابقه يك نوزاد در كشور زامبيا با چهار پا و سه دست به دنيا آمد. اين نوزاد عجيب الخلقه كه توسط يك زن روستايي به دنيا آورده شده است همچنين چند عضو, از جمله كليه و كبد اضافي دارد. پزشكان تولد اين نوزاد غيرطبيعي را ناشي از رشد ناقص دو جنين دوقلو و تلفيق يكي از دوقلوها در ديگري دانسته اند. پزشكان ابراز خوش بيني كرده اند با برداشتن اعضاي اضافي, اين نوزاد بتواند به زندگي طبيعي باز گردد.