قطار « يورواستار » كه ساخت مشترك كشورهاي انگليس و فرانسه مي باشد روز گذشته در جريان سفر آزمايشي به ركورد 334 كيلومتر در ساعت رسيد . حدنصاب قبلي در اين زمينه 270 كيلومتر بوده است .