اين هم عكس مردي از تركيه كه ركورد بلندترين سبيل را دارد.