يك زن آرژانتيني سه قلويي به دنيا آورد كه دوقلويش ۲ دختر بودند كه بجز سر تقريبا در تمام نقاط به هم چسبيده بودند.