آيارا و جارايا خواهران ۳۴ ساله هندي كه از كمر به هم چسبيده اند و هرگز دوست ندارند از يكديگر جدا شوند.