در بهبهان ظرفي وجود دارد كه طلا را به پودر تبديل ميكند.
اين ظرف كه ساخت كشور ژاپن است و بسيار قديمي ميباشد جزو اقلام و چيني آلات جهيزيه يك زن بهبهاني است .
اين خانواده آگاه به خاصيت اين ظرف نبودند ، در اتفاقي غير منتظره و به هنگام بازي دخترشان متوجه خاصيت اين ظرف شدند.
ماجرا از اين قرار بود كه دختر بچه اين خانواده هنگام بازي طلاي خودرا در اين ظرف ميگذارد و پس از دو ساعت در هنگام برداشتن متوجه ميشود كه طلاي زيبايش كاملا به پودر تبديل شده است.