كهن سال ترين مرد لرستاني به نام ميرمحمد حيدرباراني مقدم ۱۳۰ سال دارد و در روستاي كاسيان در بخش چغلوندي خرم آباد زندگي ميكند.وي ۶ بار ازدواج كرده و ۱۸۱ نوه و نتيجه و نبيره دارد . وي كشاورز است و بيشتر لبنيات مصرف ميكند و با داروهاي گياهي خودرا مداوا ميكند.